Jesusi.com Homepage

 

 

 게시판  검색  자료실  사이트맵  예수와나?

 

DIATESSARON


Compiled by Tatianus

디아테사론 (Diatessaron).

150년경 타티안이 하나의 이야기로 편집한 4복음서.

이 책은 400년경 4권의 복음서로 각각 나누어질 때까지 시리아 근동지방에서 사용한 표준 복음서였다.

〈디아테사론〉 인용문은 고대 시리아 문헌에 나타나지만 사본이 하나도 남아 있지 않다. 3세기의 그리스어 파피루스 단편이 1933년 이라크 바그다드 북서쪽 두라 유로푸스에서 발견되었다. 원문이 그리스어로 씌어졌는지, 시리아어로 씌어졌는지는 알려져 있지 않다. 아랍어와 페르시아어로 된 사본이 있고, 중세에 유럽 각국어로 번역되었다.

 

 Contents

SECTION : 
 I.
  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  XIII.  XIV.  XV. XVI.  XVII.  XVIII.  XIX.  XX.  XXI.  XXII.  XXIII.  XXIV.  XXV.  XXVI.  XXVII.   XXVIII.  XXIX.  XXX.  XXXI.  XXXII.  XXXIV.  XXXV.  XXXVI.  XXXVII.  XXXVIII.  XXXIX.  XL.  XLI.  XLII.  XLIII.  XLIV.  XLV.  XLVI.  XLVII.  XLVIII.  XLIX.  L.  LI.  LII.  LIII.  LIV.  LV. 
SUBSCRIPTIONS
 
I. IN BORGIAN MS
 
2. IN VATICAN MS.

 
 
 

 게시판  검색  자료실  사이트맵  예수와나?

 
 

Jesusi.com HomepageThis page was last modified 2002/01/01